Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VERSTANDVANWIJN.NL

Algemeen

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website verstandvanwijn.nl (de ‘Website’) van Metro Cash & Carry Nederland B.V., gevestigd te Diemen (Amsterdam Zuidoost) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33166133 (‘Metro’). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden‘) zorgvuldig door voordat u de Website bezoekt (‘Bezoekers’) u en/of u zich via deze Website als deelnemer registreert (‘Deelnemers ‘). Deze Website is eigendom van Metro.

Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Voorwaarden, verzoekt Metro u geen gebruik van deze Website te maken.

Dienstverlening Metro

De dienstverlening van Metro bestaat uit het via de Website aanbieden en delen van informatie over haar wijnen. Metro doet dit door middel van het via de Website publiceren van beoordelingen van haar wijnspecialisten. Daarnaast zijn Bezoekers van de Website in staat deze beoordelingen te bekijken en zijn Deelnemers van de Website via eigen accounts in staat om zelf (persoonlijke) beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen over (wijn)producten van Metro op de Website ter beschikking te stellen en openbaar te maken.

Metro zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar Website en bijbehorende dienst(en) aan te bieden. Metro verleent Bezoekers en Deelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van de Website binnen de door Metro aan te geven beperkingen en zoals nader in deze Voorwaarden is omschreven.

Metro heeft geen inhoudelijke controle over de (volledige) inhoud van de verschillende onderdelen van de Website, waaronder in ieder geval de door Deelnemers verstrekte (persoons)gegevens en/of de door hen via de Website ter beschikking gestelde beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen. Metro garandeert daarom niet dat de inhoud van de Website te allen tijde juist, volledig en/of actueel is, noch dat de Website alomvattend is en/of geschikt voor gebruik voor een bepaald doel. Metro garandeert uitdrukkelijk ook niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website kan worden gemaakt of dat de Website voortdurend toegankelijk is, nu de Website naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Metro doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden te wijten zijn.

Metro is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website voor Bezoekers en Deelnemers te beperken.

Account en profiel Deelnemers

Om als Deelnemer de Website te kunnen gebruiken dient u een account via de Website van Metro aan te maken. Hiervoor dient u een aantal (persoons)gegevens aan Metro te verstrekken, waaronder in ieder geval uw gebruikersnaam en e-mailadres. U kunt zelf bepalen of u ook overige (persoons)gegevens verstrekt. Als Deelnemer staat u ervoor in dat de door u verstrekte (persoons)gegevens, waaronder in ieder geval uw gebruikersnaam en e-mailadres, correct, compleet en up-to-date zijn en stemt u ermee in en geeft u toestemming voor het gebruik en de verwerking van deze (persoons)gegevens door Metro ten behoeve van de administratie en uitvoering van deze Website. Als Deelnemer erkent u uitdrukkelijk en stemt u er eveneens mee in dat u bepaalde door u verstrekte (persoons)gegevens via de Website ter beschikking stelt en dat deze (persoons)gegevens voor andere Bezoekers van de Website zichtbaar zijn.

Het gebruik van een account is strikt persoonlijk. Als Deelnemer zult u derden geen toegang en/of toestemming verlenen tot uw account en/of enig gebruik hiervan. Zonder nadere toestemming van derden mag u op geen enkele wijze (persoons)gegevens van derden op en/of via deze Website en/of accounts (doen) verstrekken en/of beschikbaar (doen) stellen.

Als Deelnemer kunt u te allen tijde uw (persoons)gegevens en account bekijken en zonodig via deze Website wijzigen of veranderen onder de button “profiel aanpassen”.

Verplichtingen Bezoekers en Deelnemers

Bezoekers en Deelnemers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van deze Website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Indien Bezoekers of Deelnemers zich niet houden aan het toegestane gebruik van de Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Voorwaarden nader is omschreven, behoudt Metro zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Bezoekers of Deelnemers te verhalen.

Bezoekers en Deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website, de juistheid van de door hen verstrekte (persoons)gegevens en/of het rechtmatig karakter van de door hen via de Website ter beschikking gestelde beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen. Deelnemers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van hun (persoons)gegevens en de via de Website door hen ter beschikking gestelde beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

Het is Bezoekers en Deelnemers niet toegestaan om (de inhoud van) deze Website te gebruiken en/of en enig materiaal via deze Website ter beschikking te stellen en/of te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen welke op enige wijze in strijd zijn met  enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen van Deelnemers en Bezoekers en in ieder geval niet toegestaan:

(a) het doen van afbreukmakende, beledigende, grievende, onheuse, misleidende, opruiende, gewelddadige, seksuele, pornografische, discriminerende en/of anderszins onrechtmatige mededelingen;

(b) het inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten of enig andere rechten van Metro en/of derden;

(c) het gebruik van de Website op een wijze die schadelijk is voor Metro of voor enige aan Metro gelieerde ondernemingen, haar klanten, gebruikers van de Website of enige andere internetdiensten en websites van Metro, of voor derden;

(d) het doen van ongewenste mededelingen met een commerciële karakter (‘spam’);

(e) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website; of

(f) het op enige andere wijze handelen in strijd met enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden danwel het op enige andere wijze handelen welke jegens Metro en/of derden onrechtmatig is.

In de bovengenoemde gevallen behoudt Metro zich het recht voor om het via de Website ter beschikking gestelde materiaal met of zonder opgave van redenen onmiddellijk van de Website te verwijderen.

In gevallen waarin een Bezoeker en/of Deelnemer zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Voorwaarden nader is omschreven, behoudt Metro zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Bezoeker en/of Deelnemer te verhalen.

Leeftijd Bezoekers en Deelnemers

Deze Website is uitdrukkelijk bedoeld en gericht op Bezoekers en Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn. Metro verzoekt personen jonger dan 18 jaar geen gebruik van deze Website te maken. Door u als Deelnemer via de Website te registreren, garandeert u minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. Ingeval Metro grondige redenen heeft om aan te nemen dat Bezoekers en Deelnemers niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, behoudt Metro zich het recht voor dergelijke Bezoekers en Deelnemers de toegang tot en/of het gebruik van deze Website (voor zover mogelijk) te verhinderen.

Rechten van intellectuele eigendom

De Website en bepaalde via deze Website door Metro ter beschikking gesteld materialen bevatten gegevens, bestanden, programma’s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Metro en/of derden. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website van Metro.

Door het (vrijwillig) via de Website ter beschikking stellen van beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen, stemt u als Deelnemer ermee in en erkent u uitdrukkelijk dat u hierbij (van rechtswege) aan Metro een kostenloze licentie verleent om deze door u als Deelnemer ter beschikking gestelde beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen (a) ten behoeve van de Website te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken danwel (b) van de Website (of haar servers) om welke reden dan ook (met en/of zonder nadere opgave van redenen) te (laten) verwijderen zonder dat u als Deelnemer en/of enige derden Metro hiervoor op enige wijze aansprakelijk houden en/of stellen. Deelnemers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van bovengenoemde licentie aan Metro. Bovengenoemde licentie eindigt op moment dat u zich als Deelnemer voor deze Website afmeldt en Metro u als Deelnemer van de Website heeft uitgeschreven.

Deelnemers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van Metro en/of derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Metro en/of derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metro of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) te downloaden, te kopiëren, te verveelvoudigen, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Metro of de betreffende rechthebbende, tenzij Metro of de betreffende rechthebbende daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Metro en/of derden, behoudt Metro zich het recht voor om alle hierdoor door Metro en/of derden geleden schade volledig op u te verhalen.

Beschikbaarheid Website en dienstverlening

Metro garandeert niet dat de Website en haar dienstverlening via de Website te allen tijde volledig en/of zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Metro garandeert ook niet dat de op de Website aangeboden informatie te allen tijde geheel juist, volledig en actueel is en dat de via haar Website aangeboden informatie en/of software te allen tijde volledig beschikbaar en toegankelijk is en/of dat deze vrij zijn van fouten, gebreken en/of virussen. Metro garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in haar Website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden op de Website, raden wij u aan contact op te nemen met Metro en verzoekt Metro u dit te melden aan de internetredactie via verstandvanwijn@makro.nl.

Beëindiging Website en dienstverlening

Iedere Deelnemer heeft het recht om zich op ieder moment als Deelnemer voor deze Website en haar dienstverlening af te melden en zijn/haar account eenzijdig te beëindigen. De Deelnemer kan dit doen door zich via de button ‘afmelden’ op de profiel pagina op de Website of hier om als Deelnemer uit te schrijven. Het klikken op afmelden is een verwijzing naar een e-mailadres. Zet in uw mail uw gebruikersnaam en e-mailadres en vermeld dat u zich wilt afmelden. Verwerking van deze uitschrijving vindt uiterlijk binnen twee (2) maanden door Metro plaats. Totdat de uitschrijving is verwerkt blijven deze Voorwaarden onverkort van kracht.

In aanvulling op mogelijke andere beschikbare (rechts)middelen, behoudt Metro zich te allen tijde het recht voor om het gebruik door de Deelnemer van de Website met onmiddellijke ingang en zonder nadere opgave van redenen (tijdelijk of blijvend) stop te zetten en/of te beëindigen, indien Bezoekers of Deelnemers op enige wijze in strijd met deze Voorwaarden handelen of deze niet (volledig) naleven, danwel op enige wijze anderszins handelen waarvan Metro van mening is dat dit in strijd met  enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden is of redelijkerwijs kan zijn danwel op enige andere wijze onrechtmatig jegens Metro en/of enige derden is of redelijkerwijs kan zijn.

Aansprakelijkheid

Metro is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van haar Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website zijn verbonden. Metro is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via haar Website kunnen worden aangeboden.

Metro is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Bezoekers en Deelnemers, waaronder begrepen de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen. Metro geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen. Metro is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Metro.

Vrijwaring

Iedere Deelnemer en Bezoeker vrijwaart Metro voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website door de betreffende Deelnemer en/of Bezoeker.

Overige bepalingen

Deze Voorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van het gebruik van de Website zijn gemaakt. Is of worden één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zullen partijen het ongeldige gedeelte van de Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Metro behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Voorwaarden zijn te allen tijde via de Website van Metro te vinden. In een dergelijk geval zal Metro de Bezoekers en Deelnemers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Bezoekers en Deelnemers het gebruik van de Website voortzetten na aanpassingen in de Voorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Metro raadt Bezoekers en Deelnemers van de Website dan ook aan om de Voorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Metro en derden naar aanleiding van de Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Versie 1.0, mei 2010