Disclaimer

Metro Cash & Carry Nederland B.V. (‘Metro’) besteedt veel zorg aan de inhoud en samenstelling van de informatie op deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites en/of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen. Metro behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging tot wijziging, toevoeging of verwijdering van deze website en/of de daarin vervatte informatie of gegevens over te gaan.

Metro aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens noch voor de websites en/of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen. Metro aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op deze website of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website, waaronder de content daarvan, van Metro is auteursrechtelijk beschermd. De Website of enige inhoud hiervan mag niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of op een andere manier worden gebruikt zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Metro.

Deze website van Metro is ontworpen voor, en gericht, op het gebruik door gebruikers die gevestigd zijn binnen Nederland. Metro kan niet garanderen dat deze website, waaronder begrepen de inhoud daarvan, geschikt is voor gebruik buiten Nederland. Indien u ervoor kiest om deze website te bezoeken vanuit uw locatie buiten Nederland, dan komt dit voor uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Ieder gebruik door u van deze website, waaronder het inloggen op deze website, alsmede ieder handelen en nalaten van Metro in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het
Nederlands recht.

mei 2010